මානව හිමිකම්

‘බයිඩන් පරිපාලනය ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම් කරනු ඇත’ – එක්සත් ජනපද තානාපති

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ගේ පරිපාලනය මානව හිමිකම් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට දිගින් දිගටම බලපෑම් කරනු ඇත. මෙවැනි තත්වයක් තුළ...

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ අප්‍රසාදය පළ කරන යුරෝපා සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සහ අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය මේ මස අගදී පැවැත්වීමට නියමිත ඒකාබද්ධ කොමිෂන් සභා රැස්වීමකදී සිය...

ජනපතිගෙන් සර්ව සිංහල මානව හිමිකම් කොමිසමක්

යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ, ජාතික මානව හිමිකම් ආයතන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ‘ඒ’ ශ්‍රේණියට උසස්වීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට හැකිවිය....