මානව හිමිකම්

ලංකාවේ මානව හිමිකම් අන්ත අසරණ තත්වයක – එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්ගෙන් බරපතල චෝදනාවක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට (UNHRC) ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක, ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ල...