දේශීය පුවත්

ළමුන් ලක්ෂ 29ක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙනවා; 2023 පෙබරවාරි වන විට තවත් උග‍්‍ර වනු ඇත – UNICEF

ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් හැට දෙලක්ෂයක් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයෙන් පෙළෙන බවත් ඉන් ලක්ෂ 29ක් ළමුන් බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල නිකුත් කළ නවතම...

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කිරීමට යයි

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලුම ඉඩම් ඒකරාශි කර ගනිමින් කඩිනමින් ඉඩම් බැංකුවක් සකස් කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය...