ව්‍යාපාරික

බිත්තරයකින් රුපියල් 25ක අයුතු ලාභයක් – බිත්තර වෙළෙඳ සංගමය

බිත්තරයකින් රුපියල් 25ක අයුතු ලාභයක් නිෂ්පාදකයින් විසින් ලබාගන්නා බවට බිත්තර වෙළෙඳ සංගමය චෝදනා කරයි. බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා දැනට වැයවන්නේ...

මෙරටින් කුකුළු මස්, බිත්තර හා අන්නාසි චීනයට

මෙරට නිෂ්පාදනය කෙරෙන කුකුළු මස් හා බිත්තර මෙන්ම අන්නාසි චීනයට අපනයනය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවැති බාධක චීන රජය විසින්...