ව්‍යාපාරික

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධතිය (online ගෙවීම්) නැවතත් ආරම්භ කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධතිය (ඔන්ලයින් ගෙවීම්) නැවත ආරම්භ කළ බව එම මණ්ඩලය පවසයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අන්තර්ජාල ගෙවීම්...

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථමවරට ටින්මාළුවලින් ස්වයං පෝෂිත වී ඇත – ටින්මාළු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය

රටට අවශ්‍ය ටින්මාළු මෙරට නිෂ්පාදනය කරන බවත්, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථමවරට ටින්මාළුවලින් ස්වයං පෝෂිත වී ඇති බවත් ටින්මාළු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති...

විදුලි බිල වැඩිකිරීම හරහා විදුලිබල මණ්ඩලයට පළමු මාස තුනෙන් බිලියන 108ක ආදායමක් – චම්පික රණවක

විදුලිබල මණ්ඩලය නව ගාස්තු අය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ පළමු මාස තුනක කාලයක තුළ රුපියල් බිලියන 108ක පමණ ආදායමක් ලබා ඇති...