ව්‍යාපාරික

කොළඹ වරාය නගරයේ සිට මීගමුව දක්වා කුළුණු මත දිවෙන මෙට්‍රෝ දුම්රිය ව්‍යාපෘතියක්

කොළඹ වරාය නගරයේ සිට මීගමුව දක්වා දුම්රිය ස්ථාන 25ක් සංවර්ධනය කෙරෙමින් ඉදිකිරීමට යෝජිත කුළුණු මත දිවෙන මෙට්‍රෝ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ...

බිත්තරවටලත් මිල සූත්‍රයක්

බිත්තරයක නිෂ්පාදනය සඳහා යන පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන බිත්තරයක මිල තීරණය කිරීම සඳහා මිල සූත්‍රයක් වෙළෙඳ හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් විසින්...

ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාත නොවෙනස්ව පවතියි – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

වෙළඳපොළ පොලී අනුපාත තීරණය කරන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබේ. ඒ...