මානව හිමිකම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට එන යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික සම්බාධක පැනවිය හැකිද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරය මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර නැවතත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක්...

ලංකාවේ BBC මාධ්‍යවේදියකු හඹා යන ‘නාඳුනන පිරිසක්’ ගැන පැමිණිලි

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් චර්යාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් ප්‍රජාව විසින් කරමින් පවතින සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජනතාව දක්වන අදහස් උතුරේ සංචාරය කොට...

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන රටවල් 5 මෙන්න

ජිනීවාහි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධාන...