හමුදාව

පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකා රජය ඉල්ලා අස්කර ගත යුතුයි – හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය

හමුදාව පවත්වාගෙන යනු ලබන “පුනරුත්ථාපන” මධ්‍යස්ථානවල පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීමට බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබාදෙන පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකා...

හමුදාවෙන් පැහැර ගත් අවි ආරක්ෂක අංශ භාරයට ගැනීම සඳහා ඕනෑම පියවරක් ගැනීමට බලය

අරගලයට සහභාගී වූ ජනතාව  අතට ගිනි අවි යාම මහජන ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් විය හැකි බැවින් හමුදාවෙන් පැහැර ගන්නා ලද ගිනි...