හමුදාව

යාපනයේදී කඩ හිමිකරුවෙකුට පහරදී පැන ගිය මැර කල්ලියෙන් කෙනෙකු හමුදාවෙන් අල්ලයි

යාපනය, මානිපායි හි සිල්ලර කඩයකට මැර කල්ලියක් ඇතුළු වී ප්‍රචණ්ඩ ලෙස හැසිරෙමින් එහි අයිතිකරුට පහරදී දේපල ද හානි කොට පලා...