විමල් වීරවංශ

මැණික් අලෙවි කිරීමේ ඇනවුම්, Online ක්‍රමවේදයට සිදුකිරීමේදී වටිනාකම ඇ.ඩො 3000 දක්වා ඉහලට

වටිනාකම ඇ.ඩො 3000 දක්වා වන මැණික් අලෙවි කිරීමේ ඇනවුම්, මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදයට සිදුකිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රයට කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය...

කොස් සහ කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ “කොස් උරුමයක පුනරුදය” ජාතික ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ කොස් සහ කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ ‘කොස් උරුමයක පුනරුදය‘ ජාතික ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීය. මෙම ජාතික ව්‍යාපෘතියෙහි සමාරම්භක...

හරිත කාර්මිකකරණය ප්‍රවර්ධනයට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ UNIDO අතර ගිවිසුමක්

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය අතර එකඟතා ගිවිසුමක් කොල්ලුපිටියේ පිහිටි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී (30) අත්සන් තැබීය. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ...