විමල් වීරවංශ

බැසිල් රාජපක්ෂගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් මගේ ස්ථාවරයේ කිසිදු වෙනසක් නෑ – විමල් වීරවංශ

නිහඬ බවත් එක්තරා ආකාරයක අර්ථවත් හඬ නැගීමක් බව විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා පවසයි. ඔහු පවසන්නේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සහිත පුද්ගලයින් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය...

2024 ජනාධිපතිවරණයේ පොදු අපේක්ෂකයා විමල් වීරවංශ

ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ කළකිරීමෙන් සිටින විමල් වීරවංශ මහතාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් අතර යම් දේශපාලන එකඟතාවක් තුන්වෙනි...

මණ්ඩලේ කචල් ? – පොස්පේට් සමාගම විමල්ගෙන් ගලවා මහින්දානන්දට

විමල් වීරවංශගේ කර්මාන්ත අමාතයාංශයේ විෂය පථය යටතේ තිබූ ලංකා පොස්පේට් සමාගම මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ යටතේ ඇති කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට ජනාධිපතිවරයා පවරා ඇත....