විමල් වීරවංශ

විමල් වීරවංශ හදුන්වාදුන් සිගරැට්ටුවේ අවදානම – වෛද්‍ය රුමි රූබන්

දේශිය කර්මන්තයක් ලෙස කුරුදු දුම් පානයක් හදුන්වා දිමක් පසුගියදා අපි දැක්ක. සිගරට් භාවිතයට විකල්පයක් ලෙස මෙය සද්බාවයෙන් කල දෙයක් වෙන්න...

“මැතිවරණය පැවැත්වීමට පෙර විසඳාගත යුතු ගැටලු රැසක්” – විමල් ආණ්ඩුවේ තීන්දුවට පිටින් යයි

වතින වාතාවරණය තුළ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය නොහැකි බව විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා පවසයි. ඔහු පවසන්නේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට පෙර විසඳාගත යුතු...

කැබිනට් පත්‍රිකාවක් විමල් – ගම්මන්පිල විරෝධතාවය නොතකා සම්මත කරයි

සියලු අමාත්‍යාංශවලින් ඉදිරිපත් කරන ව්‍යාපෘති මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් යටතේ පවතින කමිටුවකින් කළමනාකරණය කළ යුතු බවට ඉදිරිපත් කොට තිබූ කැබිනට් පත්‍රිකාවට...