දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

සුපිරි ධනවතුන් 100ක් ගැන දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ අවධානයක්

මේ රට වෙසෙන ඉහල වත්කම් ඇති සුපිරි ධනවතුන් සිය දෙනකු කෙරෙහි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇතැයි දේශීය...