දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

සීනි බදු වංචාවට අදාළ සමාගම්වලින් එම මුදල් අය කරගැනීමට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ යළිත් උපදෙස්

2020 වසරේ සිදුවූ සීනි බදු වංචාවට අදාළ සමාගම්වලින් එම මුදල් අය කරගැනීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව අපොහොසත්වීම සම්බන්ධයෙන්...

බදු අංකය(TIN) ලබාගන්නේ මෙහෙමයි

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී බදු අංකයක් (TIN) ලබාගැනීම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ (ඔන්ලයින්) මෙන්ම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමෙන්ද සිදු කළ...

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සක්‍රීය වැට් ගොනු ඇත්තේ 7,000ක්

රටේ ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර 10,604ක ප්‍රමාණයක් පැවතියද, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇත්තේ සක්‍රීය වැට් ගොනු 7,000ක් බව අනාවරණය වේ. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව...