දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

රාජ්‍ය ආයතන පුරප්පාඩු සඳහා දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට යයි

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තු, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පුරප්පාඩු සඳහා දැනට රජයේ සේවයේ නියුතු උපාධිකාරීන් බඳවා ගන්නා...

ආදායම් බදු පැහැර හැරීම් නඩුවේ අර්ජුන ඇලෝසියස්ට ලක්ෂ 225ක ඇපයක්

ඩබ්ලිව්. එම්. මෙන්ඩිස් සහ සමාගම මගින් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි 167ක බදු මුදලක් නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ පෙනී...

2020 – 2021 වර්ෂවල විදුලි සේවකයන්ට දීමනා ලෙස කෝටි 367ක් ගෙවලා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලිය ජනනය කිරීම් මිලදී ගැනීම්, බෙදාහැරීම් සහ ව්‍යාපෘති පිලිබඳ සොයා බැලීමට කෝප් කමිටුව විශේෂයෙන් රැස්වීමට තීරණය කළා....