ලෝක බැංකුව

ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වන තුරු නව මූල්‍ය පහසුකම් නෑ – ලෝක බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමාණවත් සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වන තුරු නව මූල්‍ය පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා නොදෙන බව ලෝක බැංකුව(28)...

ගෘහස්ථ ගෑස් සහ පොහොර සඳහා ආධාර මුදල් වෙන් කිරීමට ලෝක බැංකුව තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ගෘහස්ථ ගෑස් සහ පොහොර සඳහා ආධාර මුදල් වෙන් කිරීමට මේ වන විටත් තීරණය කර ඇති බවත් අත්හිටුවා...

ගෝලීය ආර්ථික අවපාතයක් ඇති විය හැකි බවට ලෝක බැංකුවෙන් නවතම අනතුරු ඇඟවීමක්

ඉදිරියේදී ගෝලීය ආර්ථික අවපාතයක් ඇති විය හැකි බවට ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි. එක්සත් ජනපදයේ පැවති ව්‍යාපාරික හමුවකදී එහි ප්‍රධානී ඩේවිඩ්...