ලෝක බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩො. මි 400ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක්

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ. ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධිත IFC...

ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කරයි

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්ට වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන ගණනක් ආධාර සපයන ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති ඬේවිඞ් මැල්පාස් තමාගේ ධුර කාලය...

ආහාර උද්ධමනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව 6වන තැනට! නවතම ලෝක බැංකු වාර්තාව පවසයි

ලෝක බැංකුවේ නවතම දත්තවලට අනුව ආහාර උද්ධමනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව හයවන තැනට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වන අතරම, එම දත්තවලට...