ලෝක බැංකුව

කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාදෙන ආධාර මාස 18ක් දක්වා දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාදෙන ආධාර තවත්...

ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 1.5ක මුදලක්

ඉදිරි වසර දෙකක කාලය සදහා ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 1.5ක මුදලක් ලබා දීමට ලෝක බැංකුවේ කළමනාකාරීත්වය එක වි තිබෙනවා....

ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් අමෙරිකානු ඩො. මි 400ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක්

ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක විනිමය හුවමාරු පහසුකමක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ. ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධිත IFC...

You may have missed