රසායනික පොහොර

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාවට රසායනික පොහොර 70%ක් හා කාබනික පොහොර 30%ක්

2022/23 මහ කන්නයේ වී වගාවට රසායනික පොහොර සියයට 70ක් හා කාබනික පොහොර සියයට 30ක් ලෙස යෙදීමට කෘෂිකර්ම මහාචාර්යවරුන් නිර්දේශ කර...