රසායනික පොහොර

මෝදිට කරන්න බැරි වුන දේ ගෝඨා කරයි ද?

රසායනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් වූ ආනයනික තහනම ඉවත් කළ ද හරිත කෘෂිකර්මය පිළිබඳ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වී නැත. ජනාධිපතිවරයා මෙන්ම කෘෂිකර්ම...

“පාන් කනව වෙනුවට මඤ්ඤොක්කා, මුං කැවොත් නරකක් වෙන්නේ නෑ. මඤ්ඤොක්කා පිළිකාවටත් හොඳයි” – චමල් රාජපක්ෂ

“මේ රටේ හාල් හිඟ වුවත් අතිතයේ ගම් වල මඤ්ඤොක්කා, මුං ඇට, බතල කෑවා. පාන් කනව වෙනුවට මඤ්ඤොක්කා, මුං කැවොත් නරකක්...