රසායනික පොහොර

(Video) කාබනික පොහොර කියලා ගේන්න යන්නෙ, හිතුවතුන්ගේ ව්‍යාපාරික අරමුණු ඉටු කරන චීනයේ නාගරික කසල

කාබනික පොහොර යැයි කියා මෙරටට ආනයනය කිරීමට සුදානම් වන්නේ, චීනයේ නාගරික කසල බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි. මන්ත්‍රී විජිත හේරත්...