නාමල් රාජපක්ෂ

ඔලිම්පික් ගමන සම්බන්ද කෙහෙලියගේ ප්‍රකාශය බොරුයි – රොෂාන් රණසිංහ

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, ගරු කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාගෙන් ජනමාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරයි. එම ප්‍රශ්න කිරීමේදී ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් ප්‍රකාශ කර...

ඉතා ඉක්මනින් රාජපක්ෂලාට එරෙහි දේශපාලන කුණාටුවක් ඇති වේ – චම්පික රණවක

රාජපක්ෂලාට එරෙහි දේශපාලන කුණාටුවක් රට පුරා සියළුම ප්‍රදේශවලින් පැන නගිමින් පවතී. එය ඉතා ඉක්මනින් රාජපක්ෂලාට විරුද්ධ විශාල දේශපාලන කුණාටුවක් බවට...