ඩලස් අලහප්පෙරුම

යහපාලන සමයේ විදුලියෙන් බිලියන 181.5ක පාඩුවක් – ඩලස් අලහප්පෙරුම

පසුගිය ආණ්ඩුව පැවැති වසර 2015 සිට 2019 දක්වා කාලයේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් බිලියන 181.5ක අලාභයක් ලබා ඇති බව විදුලිබල...

වායු බලාගාර දෙකක් හදන බව අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම කියයි

ඉදිරියේදී රට තුළ ඇතිවන විදුලිබල අර්බුදයට පිළියමක් වශයෙන් ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (එල්.එන්.ජී) බලාගාර දෙකක් 2023 වසර වන විට ඉදිකරන බව...