ගෝඨාභය

ගෝඨාභයට කැමති නැතිවුනත්! මහජන කැමැත්ත මේ සඳහා පමණයි – බැසිල් රාජපක්ෂ‍

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අකමැති බව හිටපු අමාත්‍යවරයකු සහ ජනාධිපතිතුමාගේ සහෝදරයකු වන බැසිල් රාජපක්ෂ...

අපි ගෝඨාභය දිනෙව්වේ රට පුරා බණ 800කට වඩා කියලා… දැන් යන්නේ පරණ පාරෙමයි…

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව ජනාධිපති කරවීම සඳහා තමන්වහන්සේ රට පුරා දෙතුන්දාහක් පැමිණි බණ 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දේශනා කර ඇති බවත් එසේ...