උද්ධමනය

2017 වසරේන් පසු ඉහළම උද්ධමනය වාර්තා වේ

මෙරට උද්ධමනය වාර්තා ගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසයේ සියයට 6.2ක්ව පැවැති මෙරට උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මාසය වනවිට සියයට 8.3ක්...

ඔක්තෝබර් මාසයේ දී උද්ධමනය සියයට 1.9 කින් ඉහළට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව සැප්තැම්බරයේ උද්ධමනය පැවතියේ 5.7% ක් ලෙසය. ඔක්තෝබර් මාසයේ දී උද්ධමනය 7.6%ක් දක්වා ඉහළ නැග ඇත....

රටේ ආර්ථිකයේ දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් හා අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ඇත – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් හා අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ඇති බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ...