උද්ධමනය

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව උද්ධමනය පහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව නොවැම්බර් මසට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මස උද්ධමනය  5.8%න් පහළ ගොස් ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ...

ජෝන් හොප්කින්ස් උද්ධමනය පිළිබඳ නවතම දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාවට 4වන ස්ථානය

ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ස්ටීව් හැන්කේ මහතාගේ උද්ධමනය පිළිබඳ නවතම දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 3ක්...