සෞඛ්‍යය

ලෝකයේ ළමා ලාඳුරු රෝගීන් වැඩිම රටවල් 05 අතරට ශ්‍රී ලංකාව

ලෝකයේ ළමා ලාඳුරු රෝගීන් වැඩිම රටවල් 05 අතරට ශ්‍රී ලංකාවද පැමිණ තිබේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලාඳුරු මර්දන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රසාද්...

පානීය ජල බෝතල් තුළ නැනෝ ප්ලාස්ටික් අංශු – නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වේ

පානීය ජල බෝතල් තුළ නැනෝ ප්ලාස්ටික් අංශු පවතින බව නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. බෝතල් කළ පානීය ජලය ලීටරයක් තුළ...

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම මහතා (06) පත් වී තිබේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය...