සෞඛ්‍යය

තවත් ඖෂධ 50කට උපරිම මිලක් – ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය

තවත් ඖෂධ 50කට උපරිම මිලක් නියම කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය ලබන සතියේ නිකුත් කරන බව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපති විශේෂඥ...

වර්ෂාවත් සමග ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීමේ වර්ධනයක්

නිරත දිග මෝසම් වර්ෂාවත් සමග ඉදිරියේදී ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීමේ වර්ධනයක් සිදුවිය හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි....

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා අභ්‍යාසලාභීන් 1000කට පත්වීම් ලිපි

මෙරට මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් පවුල් සෞඛය සේවා අභ්‍යාසලාභීන් දහසක් (1000) පුහුණුවට බදවා ගැනීමේ පත්වීම් ලිපි...