දෙමළ භාෂාවෙන් පොලිස් සහාය ලබාගැනීමට හදිසි ඇමතුම් අංකයක්

පොලිස් සේවයෙන් වසරකට 5000ක් ඉවත්ව යයි

පොලිස් සේවයෙන් වසරකට 5000ක් ඉවත්ව යයි

දෙමළ භාෂාවෙන් පැමිණිළි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 107 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය හඳුන්වා දී තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට ඒ ඔස්සේ දෙමළ භාෂාවෙන් පොලිස් සහාය ලබාගත හැකි බවය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *