වියදම්

සැලසුමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් කෝටි 335ක් ගෙවලා

විධිමත් ගෙවීම් සැලැස්මකින් තොරව ව්‍යාපෘතිවල යටිතල පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 3,352 කට අධික මුදලක් වැය කර...

බංකොලොත් තත්වයේ පවතින ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්යානවල කෝටි ණනක වියදම්න් ස්ටිකර් ඇලවීමට යයි

බංකොලොත් තත්වයට පත්වෙමින්, වසා දැමීමට පවා නිර්දේශව තිබෙන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සමාගම රුපියල් කෝටි ණනක මුදලක් වියදම් කරමින් සිය ගුවන්යානවල මහනුවර...