විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 13ක බලපත්‍ර අවලංගු කරයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 13ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ලබාදුන් බලපත්‍රය අවලංගු...

බලපත්‍ර ඉකුත්වූ හෝ බලපත්‍ර රහිතව විදේශ රැකියා ඒජන්සි පවත්වාගෙන යන අය සම්බන්ධයෙන් රටපුරාම විමර්ශන

විදේශ රැකියා ලබාදෙන ආයතන සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බවත්, බලපත්‍ර ඉකුත්වූ හෝ බලපත්‍ර රහිතව විදේශ රැකියා ඒජන්සි පවත්වාගෙන යන...

වයස අවුරුදු 2ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් විදේශ ගතවීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරයි

වයස අවුරුදු 2ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන්ට විදේශ රැකියා සඳහා යොමු වීමට අවසරය ලබා නොදීමට අදාළ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබේ....