විදේශ රැකියා

ඉදිකිරීම් අංශයේ විදේශ රැකියා ගැන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් දැනුම්දීමක්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) ඉදිකිරීම් අංශයේ විදේශ රැකියා සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඉංජිනේරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ ප්‍රමාණ...

රැකියා අපේක්ෂිතයින් 3000ක් රැවටූ විදේශ රැකියා ආයතනයක හිමිකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

අනුමත වලංගු රැකියා අනුමැතියකින් තොරව දකුණු කොරියාවේ රැකියා ලබාදෙන බව පවසා මුදල් අයකර, අයදුම්පත් රැස්කර සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වූ පේරාදෙණිය Upcountry...

විදේශ රැකියා අපේක්ෂිතයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

විදේශ රැකියාවක් ලබාගැනීම සඳහා යම් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට මුදල් ලබාදීමට පෙර එම ආයතනයට විදේශ රැකියා සඳහා බදවාගැනීමට කාර්යාංශයේ වලංගු බලපත්‍රයක්...