විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවන කාන්තාවන්ගේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 21ක් වේ

ගෘහ හා ගෘහ ආශ්‍රිත විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවන කාන්තාවන්ගේ අවම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 21ක් ලෙස සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල...

විදේශ රැකියා ජාවාරම්කරුවන් ගැන ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ දැනුවත් කිරීමක්

විදේශ රැකියා සම්බන්ධව මේ දිනවල බෙහෝ පිරිස් උනන්දුවක් දක්වන අතර, ඒ් හේතුවෙන් ඔවුන් ජාවාරම්කරුවන්ට හසුවු අවස්ථා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්ථා...

සුදුසුකම් ලබා සිටින ශ්‍රමිකයන් 5,800ක් ඉදිරි මාස හය තුළ දකුණු කොරියාවට

දකුණු කොරියානු රැකියා සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින ශ්‍රමිකයන් 5,800ක් ඉදිරි මාස හය තුළ එරටට ගෙන්වා ගැනීමට කොරියානු බලධාරීන් එකඟතාව පළකර...