විදේශ රැකියා

විදෙස් රැකියා ආදායම් 32.8%කින් පහළට – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

විදේශ රැකියාවන්හි විගමණික සේවකයන් විසින් එවනු ලබන විදේශ විනිමය ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි....

විදේශ රැකියා සඳහා යන සියලු දෙනාට එම රටවල් පිළිගන්නා කෝවිඩ් එන්නත – නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

වීසා අනුමතව විදේශ රැකියා සඳහා යෑමට අපේක්ෂිතව සිටින සියලු දෙනාට එම රටවල් පිළිගන්නා කෝවිඩ් මර්දන එන්නත් දීමට විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක...