විදුලි බිල

10වනදා සිට 75%ක සාමාන්‍ය අගයකින් විදුලි බිල ඉහලට – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

75% ක සාමාන්‍ය අගයකින් (10) සිට විදුලි බිල වැඩිවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළා. ඒකක...

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිගේ හිඟ විදුලි බිල ලක්ෂ 21ක් – ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතාට අයත් Trillium Property Managment and Service (Ltd) නමැති හෝටලයේ රුපියල්...