විදුලි බිල

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව නඩු

විදුලි බිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව නඩු පවරන බව විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය පවසයි. විදුලි බිල වැඩි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන්...

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ජූලි මාස විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ලබන ජූලි මාසයේ සිදුකිරීමට නියමිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයෙන් විදුලි බිල අඩුවන ආකාරය පිළිබඳ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය...