විදුලි බිල

විදුලිබල මණ්ඩලය විශාල ආර්ථික ගැටලුවක – විදුලි බිල ගෙවන්නැයි දැනුම්දීමක්

විදුලි පාරිභෝගිකයින් දිගින් දිගටම විදුලි බිල් නොගෙවීම හේතුවෙන් මේ වනවිට විදුලිබල මණ්ඩලය විශාල ආර්ථික ගැටලුවකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව විදුලිබල...

පෙබරවාරි විදුලි බිලේ අගයම මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවලටත් (සම්පූර්ණ විස්තර)

විදුලි බිලට සහනයක් ලබා දීමට ඊයේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයේදී තමන්ට ලැබුණු විදුලි බිලේ...