විදුලි බිල

විදුලි බිල තවත් වැඩිවෙයි! ලබන ජනවාරි සහ ජූනි මාසවලදී පියවර දෙකකින් වැඩි කිරීමට යයි!

විදුලිය ගාස්තු ලබන වසරේ ජනවාරි සහ ජූනි මාසවලදී පියවර දෙකකින් වැඩි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවූ බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ...

ආගමික ස්ථානවලට විදුලි බිලට දුන් සහනය මේ වන විටත් ලැබෙනවා – ජනක රත්නායක

විහාරස්ථාන ඇතුළු ආගමික ස්ථානවල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බවත් එය ආගමික ස්ථානවලට පොදුවේ ලැබෙන සහනයක් බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ...

විහාරස්ථානයක මාසික විදුලි පරිභෝජනය ඒකක 8,500ක්; විදුලි බිල රුපියල් ලක්‍ෂ පහමාරයි

විහාරස්ථානයක් මාසයකදී විදුලි ඒකක 8,500ක් පාවිච්චි කිරීම නිසා රුපියල් ලක්‍ෂ පහමාරක විදුලි බිලක් ලැබී ඇති බවත් මෙවැනි ආකාරයට දැවැන්ත විදුලි...