විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල සමාගම්වලට ඉන්ධන ගේන්න අවසර

ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල සමාගම්වලට ශ්‍රී ලංකාව වෙත ඉන්ධන ආනයනය, බෙදාහැරීම සහ අලෙවිය සිදුකිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය...

ධීවර කටයුතු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ඉදිරියේදී භූමිතෙල් – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

භූමිතෙල් සැපයීම ඉදිරියේදී සීමා කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචක විජේසේකර මහතා පැවසීය. භූමිතෙල් සම්බන්ධයෙන් බරපතළ අවභාවිතා සිදුවන...