විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

විදුලිය හේතුවෙන් කම්හල් සහ ව්‍යාපාර 20,000ක් වැසීයාමේ අවදානමක්

විදුලිය බිල යළිත් වරක් වැඩිවීම හේතුවෙන් කම්හල් සහ ව්‍යාපාර ස්ථාන 15,000 - 20,000 සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේදී වැසී යෑමේ බරපතළ අවදානමක් මතුව...

පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය ගැනීම අරඹයි

පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදීගැනීම ආරම්භ කරමින් ඒ.එස්. ඇඹිලිපිටිය බලාගාරය දකුණු පළාතට (02) සම්බන්ධ කරන බවත් පෞද්ගලික අංශයෙන් මිලදී ගන්නා විදුලි...

විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2023 – 2030 විදුලි සම්ප්‍රේෂණ වාර්තාව බාර දෙයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2023 – 2030 විදුලිබල සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග සංවර්ධන සැලසුම (10) භාරදුන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර...