විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

විදුලිබල මන්ඩලයට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නඩු පැවරීමට තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීම පැහැර හැරීම සහ ඊට අගෞරව වන පරිදි අපහාස කිරීමේ වරදට අදාළ...

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට විදුලිබල මණ්ඩලයේ ණය රුපියල් කෝටි 10,500ක්

විදුලිබල මණ්ඩලයෙන්, ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 105ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 10,500ක මුදල හැකි ඉක්මණින් ගෙවීමට කටයුතු...

අප්‍රේල් අවසන් වනවිට උමාඔය විදුලිබල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 120ක් ජාතික පද්ධතියට

උමාඔය විදුලිබල ව්‍යාපෘතියෙන් මෙගාවොට් 120ක් ජාතික පද්ධතියට එකතු කරන බවත් ෆරාබ් ඉදිකිරීම් හා ඉංජිනේරු සමාගම ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘතිය ලබන අප්‍රේල්...