විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2023 – 2030 විදුලි සම්ප්‍රේෂණ වාර්තාව බාර දෙයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ 2023 – 2030 විදුලිබල සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග සංවර්ධන සැලසුම (10) භාරදුන් බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර...

මන්නාරමේ ඉදිකෙරුණු මෙගා වොට් 15ක සුළං බලාගාරය විවෘත කරයි

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරුණු මෙගාවොට් 15ක සුළං බලාගාරය, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා විසින් (06)වැනි දා පෙරවරුවේ විවෘත කර...