ලියාපදිංචිය

ලියාපදිංචි නැති ඖෂධ අලෙවියෙන් ඉවත් කිරීමට පියවර

ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචියකින් තොරව ආහාර අතිරේක වශයෙන් නම් කරමින් ෆාමසිවල විකිණීමට ඇති ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට එම අධිකාරිය පියවර ගෙන...

විෂබීජනාශක දියර (sanitizer) ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය වේ

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි කර නොමැති විෂබීජනාශක දියර (sanitizer) ආනයනය, තොග තබා ගැනීම හෝ සිල්ලර වෙළෙඳාම තහනම් කරමින් ගැසට්...