ලියාපදිංචිය

ඉන්දියාවේ ඉගෙනුම ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසු සිසුවියන් පිළිබඳ සංගණනයක්

ඉන්දියාවේ විශ්ව විද්‍යාල සහ වෙනත් ආයතනවල ඉගෙනුම ලබන ශ්‍රී ලාංකික සිසු සිසුවියන් පිළිබඳ සංගණනයක් ආරම්භ කිරීමට ඉන්දියාවේ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්...

තවත් නව දේශපාලන පක්ෂ තුනක් – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

නව දේශපාලන පක්ෂ තුනක් සඳහා ලියපදිංචිය ලබාදුන් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි. තමිල් මක්කල් කූට්ටනී, නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය...