ලියාපදිංචිය

සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන පෙබරවාරි 28ට පෙර ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

මෙරට සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන මේ මස 28 වැනිදාට පෙර පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව තුළ වහාම ලියාපදිංචි...

වාහන ආනයනය අත්හිවීමෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායමෙන් 50%ක අහිමිවීමක්

වාහන ආනයනය අත්හිටුවා තිබීම නිසා නව වාහන ලියාපදිංචියෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු විශාල ආදායමක් අහිමිවී ඇති බවත් එය එම...

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියාපදිංචිය සරළ කිරීමට නව චක්‍රලේඛයක්

දිස්ත්‍රික්ක හා ප්‍රා දේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය ලිහිල් කිරීමේ අරමුණෙන් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ...