ලියාපදිංචිය

බදු අංකය(TIN) ලබාගන්නේ මෙහෙමයි

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී බදු අංකයක් (TIN) ලබාගැනීම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ (ඔන්ලයින්) මෙන්ම දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමෙන්ද සිදු කළ...

ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සහ සම්මේලන 05ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් සහ සම්මේලන 05ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ...

2024 සිට VAT බදු සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු සීමාව මිලියන 80 සිට 60 ට අඩු කරයි.

එකතු කළ අගය මත බදු සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතු සීමාව රුපියල් මිලියන 80 සිට රුපියල් මිලියන 60 දක්වා අඩු කිරීමට...