ලියාපදිංචිය

අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක්

මෙරට පවතින නීත්‍යනුකූලව ලියා පදිංචි කර නොමැති අධිධාරිතාවෙන් යුතු යතුරුපැදි නියමානුකූල ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් කඩිනමින් සකස් කිරීමට...

වේගා මෝටර් රථය සඳහා මෙරට මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියට අනුමැතිය

ශ්‍රි ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් වන වේගා මෝටර් රථය සඳහා මෙරට මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචියට අනුමැතිය හිමිව තිබෙයි ඒ අනුව මෙරට...

සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන පෙබරවාරි 28ට පෙර ලියාපදිංචිය අනිවාර්යයි

මෙරට සියලු පෞද්ගලික රෝහල් ඇතුළු සෞඛ්‍ය ආයතන මේ මස 28 වැනිදාට පෙර පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව තුළ වහාම ලියාපදිංචි...

You may have missed