යාපනය

කොටීන් යාපනය අල්ලා ගැනීම වැලැක්වූ පකිස්තානය – විදේශ ලේකම් ජයනාත් කොළඹගේ

එල්.ටී.ටී.ඊ.ය විසින් යාපනය අල්ලා ගැනීම වලක්වාලීමට පකිස්තානයේ සහාය නිසා හැකි වූ බව නව විදේශ කටයුතු ලේකම් අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඹගේ මහතා...