යාපනය

කිලෝ 93ක කේරළ ගංජා යාපනෙන් නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි තුනකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් කේරළ ගංජා කිලෝ 93 ග්‍රෑම් 200ක තොගයක් යාපනය මාදගල්, සවුක්කාඩී වෙරළ ප්‍රදේශයේ (19) අත්අඩංගුවට...