මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තුවට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නවා – ජනක රත්නායක

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සෙසු සාමාජිකයන් වැරදි ආකාරයට රැස්වී, තම අනුදැනුමක් නොමැතිව සහ නිසි ගණනය කිරීමකින් තොරව නීති විරෝධීව ඉහළ දැමූ...

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට දේශපාලන අධිකාරියේ බලපෑම් – මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ ස්වාධීන බව නැති කිරීමට දේශපාලන අධිකාරිය විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බවත් එය ඉතිහාසගත වැරදක් බවත් මහජන උපයෝගිතා...