මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට දේශපාලන අධිකාරියේ බලපෑම් – මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ ස්වාධීන බව නැති කිරීමට දේශපාලන අධිකාරිය විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බවත් එය ඉතිහාසගත වැරදක් බවත් මහජන උපයෝගිතා...

බොරතෙල් චෝදනාවට PUCSL සභාපතිට එරෙහිව තෙල් ඇමති නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න යයි

මෙරටට ගෙන්වා ඇති බොරතෙල්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා සිදුකර ඇති ප්‍රකාශය පිළිබඳ ඛනිජතෙල් සංස්ථාව නීතිමය පියවර ගන්නා බව...

විහාරස්ථානයක මාසික විදුලි පරිභෝජනය ඒකක 8,500ක්; විදුලි බිල රුපියල් ලක්‍ෂ පහමාරයි

විහාරස්ථානයක් මාසයකදී විදුලි ඒකක 8,500ක් පාවිච්චි කිරීම නිසා රුපියල් ලක්‍ෂ පහමාරක විදුලි බිලක් ලැබී ඇති බවත් මෙවැනි ආකාරයට දැවැන්ත විදුලි...