මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ජූලි මාස විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ලබන ජූලි මාසයේ සිදුකිරීමට නියමිත විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයෙන් විදුලි බිල අඩුවන ආකාරය පිළිබඳ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය...

විදුලි ගාස්තු 30% කින් අඩුකරන්න පුලුවන් – මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති

විදුලි ඉල්ලුමේ අඩුවීම, ඩොලරයේ අගය අඩුවීම සහ ඉන්ධන සහ ගල් අගුරු පිරිවැය අඩුවීම හේතුවෙන් විදුලි ගාස්තුද ඊට සමගාමීව අඩු කළ...

විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් විමසයි

ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට සමගාමීව විදුලි ගාස්තුව අඩු කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳව කඩිනමින් දැනුවත් කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ලිඛිතව...