බදු ආදායම

එතනෝල් ආනයන බද්ද යළි සාමාන්‍ය මට්ටම දක්වා ඉහළට

එතනෝල් ආනයන බද්ද යළි සාමාන්‍ය මට්ටම දක්වා ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි. කොවිඩ්-19...

සීනි බද්ද අඩු කිරීමෙන් අහිමි වුණු බදු ආදායම නැවත ලබා ගන්න ජාතික විගණන කොමිසමෙන් නිර්දේශ

සීනි බද්ද අඩු කිරීමෙන් රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම, එහි වාසිය ලබාගත් පාර්ශ්වයන්ගෙන් නැවත අයකර ගතයුතු බව ජාතික විගණන කොමිසම...