නාමල් රාජපක්ෂ

“එක ජාතියක් ඉලක්ක කරගෙන 20 වන සංශෝධනය ගෙනාවෙ නෑ” – ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ

"ව්‍යවස්ථාවට ගෙන එන 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ඕනෑම කෙනෙකුට අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. එක ජාතියක් ඉලක්ක කරගෙන 20වන...