දෙමළ

දෙමළ-මුස්ලිම් ප්‍රජාවට සුදුසුම අවස්ථාව උදාවී ඇත! – සුමන්තිරන්ගේ හදිසි හමුව

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ දේශපාලන පීඩාවන්ට ලක්ව සිටින දෙමළ-මුස්ලිම් ප්‍රජාවන් නව දේශපාලන මාවතක් සකස් කිරීම සඳහා එක්ව කටයුතු කළ යුතු කාලය...

සියලුම දෙමළ ජාතික පක්ෂ එකම කුඩයක් යටතේ ගමන් කළ යුතුය – සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන්

අන් අයව එක්සත් කර තමන්ගේ සුවිශේෂත්වය පවත්වා ගැනීමට සිතුවහොත්, එයින් ඔවුන්ට සාර්ථක විය නොහැකි බව පැවසූ වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී...