ජනතා කැමැත්ත

දකුණු කොරියාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

දකුණු කොරියාවේ (10) පැවති මහ මැතිවරණයෙන් ප්‍රධාන විපක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක් හිමිවී ඇති අතර ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට...

ආණ්ඩුව පිළිබද ජනතා කැමැත්ත ඉහළ යමින් පවතින බව ජනමත විමසුමකින් අනාවරණය වේ

ආණ්ඩුව පිළිබද ජනතා කැමැත්ත ඉහළ යමින් පවතින බව ජනමත විමසුමකින් තහවුරු වුණා. වෙරිටේ රිසර්ච් මගින් සිදුකළ රට හිතන හැටි දීපව්‍යාප්ත...

රටේ කටයුතු සිදුවන වන ආකාරය ගැන ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ පෙබරිවාරි මස ප්‍රතිපල අනුව රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ...